NAUJIENOS PO BROLIŲ GENERALINĖS KAPITULOS 2019 M.

NAUJAS ETAPAS MŪSŲ BENDRUOMENĖS GYVENIME. NAUJIENOS PO BROLIŲ KAPITULOS 2019 M.

Šiuo metu mūsų bendruomenė išgyvena tikrą posūkį, stiprų Dievo valios ieškojimo laiką. Šie ieškojimai susiję su tuo, kas įvyko praeityje, su bendruomenės įkūrėjo t. Marie-Dominique Philippe veiksmais.

Lapkričio 1 dieną pasibaigė šv. Jono brolių Generalinės Kapitulos II-oji sesija, vykusi Saint-Jodard, Prancūzijoje. Joje susirinko 50 brolių iš viso pasaulio: Afrikos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Amerikų, Europos ir Okeanijos. Ši Generalinė Kapitula žymi labai svarbų etapą mūsų bendruomenės gyvenime ir suteikia mums daug vilčių dėl ateities.

Į šią Kapitulą taip pat buvo pakviesti ir joje dalyvavo keli pranešėjai ne iš bendruomenės: arkivyskupas José Rodriguez Carballo, Romos Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų Kongregacijos sekretorius, ir kiti.

Kapitulos dalyvių nuomonių skirtingumo ir tarpusavio papildomumo dėka buvo prieita prie esminių susitarimų, liečiančių tokias svarbias temas, kaip joanitų bendruomenės charizma ir santykiai su įkūrėju tėvu Marie-Dominique Philippe. Šie susitarimai buvo konkretizuoti Deklaracijoje, kuri buvo parengta ir priimta Kapitulos metu. Šioje Deklaracijoje išreikšta tokia pozicija įkūrėjo atžvilgiu: jei charizma yra gyvenimas pagal Šventąją Dvasią, tuomet tėvas M.-D. Philippe dėl rimtų lytinio išnaudojimo, sąžinės klaidinimo ir piktnaudžiavimo valdžia atvejų nebegali būti tokio gyvenimo pavyzdžiu. Todėl nuo šiol broliai nebeįvardins jo kaip normos, apibrėžiančios jų šiandieninę charizmą, kaip pavyzdžio jų vienuoliškam gyvenimui.

2013 metais šv. Jono brolių bendruomenės Generalinis prioras paskelbė, kad yra gauti patikimi ir vienas kitą papildantys liudijimai. Pasak liudijusių asmenų, t. M.-D. Philippe lytiškai išnaudodavo dvasiškai palydimas moteris. Per šią Generalinę Kapitulą sužinojome, kad jis 1957 metais buvo nubaustas (jam buvo uždrausta klausyti išpažinčių bei dvasiškai palydėti asmenis), kadangi jis buvo pripažintas savo brolio t. Thomas Philippe vykdytų lytinių išnaudojimų bendrininku.

Per I-ąją Kapitulos sesiją, vykusią 2019 m. pavasarį, buvo perskaityta komisijos, užsiimančios išnaudotų aukų liudijimų bei nusiskundimų surinkimu, ataskaita. Iš atsakaitos buvo matyti, kad  kitus asmenis taip pat įvairias būdais išnaudodavo ir tam tikras skaičius brolių.

Per šią II-ąją Kapitulos sesiją, be joanitų bendruomenės charizmos ir santykių su įkūrėjų temų,  taip pat buvo paliestas išnaudojimo klausimas, apimant pagalbą išnaudojimo aukoms, pagalbą išnaudojimo kaltininkams, žalos aukoms atlyginimą ir atsakymų, kodėl taip nutiko, paieškų tęsimą.

Visi šie faktai mums kelia gėdą ir liūdesį. Mes prašome visų asmenų, kurie buvo skaudžiai sužeisti šio šlykštaus elgesio, mums atleisti. Šios II-osios sesijos metu Kapitula pabrėžė būtinybę melstis už aukas bei joms atsilyginti (kaip reikalauja teisingumas). Vienbalsiai buvo priimtas toks prašymas: “Generalinė Kapitula prašo Generalinio prioro, jog bendruomenė suorganizuotų, – jei įmanoma, visos šv. Jono šeimos mastu, – liturgines apeigas, per kurias aukų būtų atsiprašyta. Į šias apeigas turėtų būti pakviesti visi nukentėjusieji, atsižvelgiant į jiems tinkamas sąlygas.”

Šv. Jono broliai yra ypač dėkingi arkivyskupui Carballo, kuris drąsino visą Šv. Jono šeimą judėti pirmyn ir tęsti savo misiją atsiliepiant į Jėzaus kvietimą: „Nelaikykite nostalgijos praeičiai, bet būkite atidūs tam, kas vyksta jūsų bendruomenėse šiuo metu“.

Mūsų Generalinis prioras, t. Pranciškus Ksaveras, kuris per savo 10 metų tarnystę Lietuvoje tapo “pusiau lietuviu”, sako: “Tiesos siekimas mus išlaisvina ir teikia džiaugsmą. Jeigu gėris galėjo būti skleidžiamas bendruomenės praeityje, kurioje esama šešėlių, – tai kokį gerumą mes galėsime patirti ir skleisti rytoj, po šių išbandymų? Tai mums suteikia tikrą viltį dėl ateities.”

Pridedame nuorodas į galutinio Kapitulos pranešimo tekstus anglų ir prancūzų kalbomis, kuriuose rasite ir Kapitulos metu priimtą Deklaraciją.

Tekstas anglų kalba

Tekstas prancūzų kalba

Arkivyskupo Carballo laiškas anglų kalba

Ištraukos iš Kapitulos pranešimo lietuvių kalba