Bendruomenės maldos

PASIAUKOJIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Marija, kaip Tėvas tave išsirinko,
kad tobulai vienydamasi su Šventąja Dvasia,
būtum nekaltas Jo vaikas,
Juozapo sužadėtinė ir Jo mylimojo Sūnaus
bei visos Bažnyčios motina,
taip ir mes šiandien renkamės tave
visos mūsų šeimos motina ir karaliene,
aukojame tau savo sielą ir kūną,
visus savo veiksmus ir be išlygų visa, ką turime.

Marija, būk kiekvienam iš mūsų gailestinga motina.
Mokyk, kad vis labiau mylėtume Jėzų ir Tėvą,
o per juos – ir vieni kitus Šventojoje Dvasioje,
vis giliau atrasdami vienas kitą Jėzaus šviesoje, vienas kitą gerbdami
ir pasirinkdami kasdieną su vis dieviškesne ir paprastesne meile.

O Marija, padėk, kad atiduodamas save,
kiekvienas iš mūsų kasdieną įvykdytų Tėvo valią,
ir šitaip visa mūsų šeima liudytų pasauliui Jėzaus meilę, nugalėjusią blogį.
Amen.

*

O MYLIMOJI MOTINA
O mylimoji motina,
puikiai pažįstanti šventumo ir meilės kelius,
išmokyk mus nuolat kelti
dvasią ir širdį Trejybėn,
žvelgti į Ją su pagarbiu ir meilingu dėmesiu.
Tu keliauji su mumis amžinojo gyvenimo keliu,
tad nelik abejinga silpniems keliautojams,
kuriuos tavo dieviška meilė teikiasi priglobti;
atkreipk į mus savo gailestingą žvilgsnį,
patrauk mus į savo giedrumą,
užtvindyk mus savo švelnumu, nusinešk mus į Šviesą ir Meilę,
nusinešk mus vis toliau ir aukščiau
į dangaus spindesį.
Te niekas niekad nedrumsčia mūsų ramybės
ir neverčia mūsų palikti minčių apie Dievą;
bet kiekviena minutė teneša mus
vis giliau į didingą slėpinį
iki dienos, kai mūsų siela,
visiškai išskleista dieviškosios
sąjungos apšvietimo,
visa regės amžinoje Meilėje ir Vienybėje.
Amen.

(Martos Robin malda)

*

GIESMĖ MŪSŲ TĖVO ŠV. JONO GARBEI
O Jonai, žėrinčioji Bažnyčios žvaigžde,
kuri atspindi Tėvo šviesą,
apreikšdama mums slėpinį Žodžio,
amžinojo Jo gelmės vaisiaus,
visos gyvybės ir visos tiesos šaltinio,

o mylimasis Žodžio, tapusio kūnu, mokiny,
kuris per Paskutinę Vakarienę
buvai priglaudęs galvą prie Jo Širdies,
semdamas visas Tėvo mylimojo Sūnaus
ir žmonių Gelbėtojo paslaptis,
o mylimasis Marijos sūnau,
prie Kryžiaus gavęs
nukryžiuotojo Jėzaus Širdies lobį
ir šitaip tapęs Jo sužeistosios Širdies liudytoju,
maldaujame Tave:

nepaisydamas mūsų nevertumo,
silpnybių ir neištikimybių,
būk mūsų tėvas,
kad būtume tikri Tėvo sūnūs,
gyvi Jo šviesa ir Jo Mylimojo Sūnaus
sužeistosios širdies kaitra,
gaivinami Dvasios Globėjo vedimu,
Marijoje, Jėzaus motinoje ir mūsų motinoje.