SKELBIMAI

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA BAŽNYČIOJE
Kovo 10 d. nuo 13 val. iki 18 val. kviečiame užsukti į Švč. Sakramento adoraciją bažnyčioje ir pasimelsti už Bažnyčios vienybę, už taiką visame pasaulyje, už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, taip pat už būsimus Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimus. Labai kviečiame nors keletą minučių tądien tyloje pabūti su Viešpačiu.

SUSITIKIMAS SU T. FLORIAN RACINE
Kovo 11 d., pirmadienį, kviečiame į susitikimą su t. Florian Racine Vilniaus Išganytojo bažnyčioje. 18.30 val. šv. Mišios, 19.15 val. t. Florian paskaita „Kodėl ir kaip adoruoti?“ Prancūzų kunigas Florian Racine yra eucharistinės bendruomenės steigėjas. Ši bendruomenė platina eucharistinį pamaldumą, kurio pagrindas – nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Prieš 19 metų t. Florian lankėsi Lietuvoje, padėdamas įsteigti nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją mūsų bažnyčioje. Kovo 8-10 d. Dievo Gailestingumo šventovėje vyks t. Florian rekolekcijos, programą rasite gailestingumas.lt

SESERYS KVIEČIA Į VIDINĖS MALDOS MOKYKLĄ
Susitikimai vyks kas antrą mėnesį, nuo 17.45 iki 19.45 val., Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius). Antrasis susitikimas vyks penktadienį,  kovo 15 d. Kiti susitikimai vyks gegužės 24 d. ir liepos 19–21 d. Savaitgalio susitikimo programa bus skelbiama vasaros pradžioje. Daugiau informacijos: svjonoseserys.lt

KELIONĖ Į TATRUS, ZAKOPANĘ
Kalnai, malda, pažinimas ir patyrimas – nuostabi vieta augti bendrystei ir draugystei – kaip, kada ir kur? Birželio 9-16 d. kelionėje į Tatrus, Zakopanę! Kasdien kopsime į kalnus, švęsime šv. Mišias, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, taip pat tiek dvasinį, tiek poilsinį bendrystės laiką. Kelionėje lydės br. Jurgis. Registracija ir visa informacija apie kelionę pasiekiama čia: joanitai.org/tatrai/

ŽYGIS PRANCŪZIJOS ALPĖSE DIRBANČIAM JAUNIMUI „VERSO l‘ALTO 2024“
Dirbančius 25-35 m. jaunuolius kviečiame į kelionę rugpjūčio 2-11 d. Kelionės metu galėsime dalintis tikėjimo dovana, gyvenimiškais klausimais, klausysimės šv. Jono brolio ir sesers mokymų, išgyvensime maldos bendrystę, džiaugsimės gaiviu Alpių oru bei vaizdais, įsikrausime kiekvieną dieną prie Šv. Mišių šaltinio. Kaina – 700 eur, registracija ir informacija – egle_labutyte@yahoo.com

SODAS IR ROŽĖS
Ieškome žmonių, kurie turi patirties pagelbėti broliams sode apgenėti rožes. Jeigu turite tokį talentą ir šiek tiek laiko, prieikite prie br. Jurgio arba susisiekite tel. nr. +370 600 87 627

1,2% GPM SKYRIMAS
Dėkojame už jūsų paramą 2023 m.! Jūsų parama padėjo mums atnaujinti Jono Pauliaus II salės apšvietimą, įkurti rektorato biurą, pakeisti brolių koplyčios kiliminę dangą, įrengti izoliaciją po stogu 500 m², pakeitėme duris, esančias tvoroje iš Antakalnio g. pusės. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikytų, dėkojame už jūsų pagalbą!

Šiais metais planuojame remontuoti bažnyčios ir vienuolyno laiptus, patikrinti ir / arba suremontuoti bažnyčios lietvamzdžius, sutaisyti bažnyčios kupolo langą, atnaujinti šv. Jono menės grindis, pakeisti malkinės stogą, tęsti bažnyčios tyrimus. Jūsų lėšos padeda mums organizuoti įvairias programas – Alfa, Beta, priimti įvairias grupes vienuolyne – jaunimo ir suaugusiųjų maldos, Šventojo Rašto skaitymo grupes.

Prašome jūsų palaikyti mūsų vienuolyną, skiriant 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio), kad bažnyčia ir vienuolynas galėtų būti atviri visiems. Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

FR0512 prašymus, skirti dalį GPM paramos gavėjams, galima teikti tik elektroniniu būdu. Teikiant prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį, reikia žinoti tik šią informaciją:
Pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Identifikacinis kodas: 192060790
Mokesčio dalies paskirtis: Parama veiklai

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą > FR0512 v.5

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).

Kovo 4 d. Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas. Kovo 3-10 d. šv. Kazimiero atlaidai Vilniaus arkikatedroje. Išsamią programą galite rasti: katedra.lt/

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiuo metu sudėtinės šv. Mišios yra aukojamos nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. Naujomis intencijomis sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos nuo liepos mėnesio. Šias šv. Mišias broliai aukoja penkis kartus per savaitę, bažnyčioje jos aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITEI
Velykų oktavos metu (nuo Velyknakčio iki Atvelykio) aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukosime gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švęsime kaip sekmadienį. Bažnyčios ir vienuolyno koridoriuose rasite vokus, į kuriuos galite surašyti Jūsų artimųjų vardus. Voką įmeskite į dėžes, esančias prie zakristijos arba bažnyčios tambūre. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už Jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

Šventojo Tėvo intencija vasario mėnesiui: Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

***

Gavėnia mus ruošia į Velykų šventę. Šiame laike esame kviečiami žengti Jėzaus pėdomis, kuris gyvendamas žemėje keturiasdešimt dienų pasninkavo dykumoje, meldėsi ir padėjo vargšams. Ir mes pasvarstykime, ko mums reikia, kad priartėtume prie Viešpaties ir džiaugsmingai išgyventume Jo prisikėlimą.

 GAVĖNIOS PROGRAMA MŪSŲ BAŽNYČIOJE

 • KRYŽIAUS KELIAS. Gavėnios metu, penktadieniais po šv. Mišių, apie 19.15 val., kviečiame prisijungti į Kryžiaus kelio apmąstymus mūsų bažnyčioje.
 • ŠVENTOJI VALANDA – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.
 • IŠPAŽINTIS. Išpažinčių klausomaprieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.
 • ŠV. RAŠTO SKAITYMAS. Suaugusiems – antradieniais 19.30 val. Jaunimui – ketvirtadieniais 18.30 val. Daugiau informacijos: joanitai.org/suausiuju-lectio-divina-grupe/ ir joanitai.org/jaunimo-lectio-divina-grupe/
 • BISHOP BARRON FILMO SERIJA „KATALIKYBĖ“. Kovo 12 d. antradienį, 19 val. Marijos namuose, III aukšte. Filmo serijos tema „Žodis tapo kūnu, tikrąja dangaus duona: bažnyčios sakramento slėpinys ir garbinimas“. Kitos filmo serijų peržiūros vyks: 04.09; 05.14; 06.11.
 • MALDOS VAKARAS. Kovo 19 d. – 18.30 val. šv. Mišios, po jų adoracija su giesmėmis, išpažintys ir užtarimo malda.
 • GAVĖNIOS VAKARO REKOLEKCIJOS bažnyčioje. Kovo 25-27 d. – 18.30 val. šv. Mišios,
  15 val. br. Pauliaus paskaita, adoracija su giesmėmis ir išpažintys iki 21.00 val.
 • TRIDIENIO REKOLEKCIJOS jaunimui (15-35 m.). Kovo 28-31 d. Marijos namuose, registracija ir daugiau informacijos: joanitai.org/tridienio-rekolekcijos-jaunimui
 • IŠMALDA. „Padovanok džiaugsmingas Velykas vargstantiems“. Per Gavėnią esame raginami atsisakyti įvairių dalykų ir padovanoti vargstantiems džiaugsmą, aukojant sutaupytus pinigus. Bažnyčios koridoriuje yra aukų dėžutė, kurioje galite paaukoti. Surinktos lėšos bus skirtos stokojančioms šeimoms ir vargstantiems paremti.