ŠV. JONO ŠEIMA

„Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ Jn 13,35

Nors kiekvienas šv. Jono šeimos narys pasirenka skirtingą gyvenimo būdą, tačiau visi jie trokšta atsiliepti į Kristaus kvietimą, sekdami Jo mylimuoju mokiniu. Jie „pasiima Mariją pas save“ (Jn 19, 27), iš jos mokosi ieškoti išminties, gyventi broliškoje bendrystėje ir stengiasi tapti šeima, iš tiesų tarnaujančia Bažnyčiai.

Broliai
Broliai siekia gyventi Evangelija, sekdami Kristumi, Tėvo mylimuoju ir mums siųstuoju Sūnumi. Jų kontempliacijoje įsišaknijusio, Dievo žodžio, Eucharistijos bei broliškos meilės gaivinamo ir skatinamo apaštalavimo pobūdis priklauso nuo vietos Bažnyčios poreikių. 

Kontempliatyviosios seserys
Kontempliatyviosios seserys, kaip Marija, trokšta tyloje liudyti pavydžią Kristaus meilę Tėvui ir žmonėms. Šv. Jono šeimoje meilės uolumu jos primena gyvybinę kontempliacijos svarbą kiekvienam pašaukimui.

Apaštalinės seserys
Apaštalinės seserys savo gyvenimu stengiasi įkūnyti gailestingąjį Marijos artumą žmonėms. Tarnaudamos Evangeliją skelbiančiai Bažnyčiai, jos Kristaus slėpinį liudija visų pirma bendruomenine adoracija, liturgine malda ir broliška meile.

Oblatai
Oblatai pasauliečiai pasišvenčia savo aplinkoje gyventi krikšto malonės pilnatve pagal Šv. Jono šeimos dvasią, palaikydami ryšį su artimiausia priorija.

Pasaulyje Šv. Jono šeimoje yra apie 750 brolių ir seserų, bei apie 3000 oblatų. Ši, 34 tautybes jungianti, 21-oje šalyje išplitusi, vienuolinė šeima įsikūrusi 91 priorijoje.