ŠV. JONO APAŠTALINĖS SESERYS

Šv. Jono apaštalinių seserų pašaukimas

Apaštalo Šv. Jono, mylimojo Jėzaus mokinio, pavyzdžiu seserys trokšta kontempliatyviu gyvenimu liudyti Dievo šviesą ir meilę, įkūnijamą seseriškoje bendrystėje bei skelbiamą visiems žmonėms.

Kasdieninis seserų gyvenimas

Adoracija ir tylioji malda
Kontempliatyvi malda ir kasdieninė bendruomeninė Švč. Sakramento adoracija yra mūsų gyvenimo centras. Gyvendamos mažose seseriškose bendruomenėse, mes dalijamės Dievo meile ir tarpusavio bendryste pirmiausia tyloje.

Liturginė malda
Mes kasdien vienijamės su Kristaus auka Eucharistijoje, aukodamos Tėvui save ir visus žmones, savo brolius bei seseris. Keletą kartų per dieną bendrai giedama Valandų Liturgija mes šloviname ir garbiname Viešpatį, užtardamos pasaulį ir melsdamos jo išganymo.

Seseriška meilė
Per seserišką meilę, patiriamą gyvenant kartu bendruomenėje ir dalijantis bendrystės džiaugsmu, įvairiomis kasdieninėmis tarnystėmis bei poilsiu, mes trokštame vienytis su Jėzaus meile visiems žmonėms.

Tiesos ieškojimas
Visą savo gyvenimą mes norime nuolankiai ieškoti tiesos, todėl stengiamės kasdien su meile ir malda skaityti Dievo žodį bei skirti laiko asmeninėms ar bendroms filosofijos ir teologijos studijoms.

Apaštalavimas
Atsiliepdamos į visuotinės Bažnyčios poreikius, bendrystėje su vyskupais, mes trokštame būti šių dienų pasaulyje Gailestingosios Jėzaus Meilės liudytojos bei uždegti Dievo šviesos ir meilės ugnį žmonių širdyse. Evangelizuojame įvairiais būdais: organizuodamos rekolekcijas, skaitydamos paskaitas, palydėdamos įvairias dalijimosi Dievo žodžiu, maldos ir diskusijų grupes, dalyvaudamos stovyklose, rengdamos sakramentams vaikus, jaunimą ir suaugusius. Bendradarbiaujame ir su Šv. Jono broliais.

Kontaktai: https://soeursapostoliquesdesaintjean.com/