Labdaros ir paramos gailestingumo fondas

Įsteigtas Šv. Jono Brolių, LPG fondas (toliau –fondas) yra juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra
labdaros ir (ar) paramos bei kitokios pagalbos teikimas mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto,
sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis
pripažįstamose srityse.
1. Fondas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo
pavadinimu, atsiskaitomąja sąskaita, logotipą.
2. Fondo buveinė yra Antakalnio g. 27, Vilniuje, LR.
3. Fondo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
4. Fondo veiklos sritys:
4.1. religijos, mokslo ir švietimo programų rėmimas;
4.2. kultūros, meno, sporto, sveikatos apaugos, socialinė globos ir rūpybos plėtojimo programų
rėmimas;
4.3. vaikų globos namų, globos centrų, pensionatų ir kitų globos namų bei panašaus pobūdžio juridinių
asmenų ir jų auklėtinių rėmimas bei užimtumo skatinimas;
4.4. buvusių globos namų auklėtinių jų studijų rėmimas;
4.5. religinių bendruomenių ir švietimo įstaigų organizuojamų projektų rėmimas.
5. Fondo pajamų šaltiniai gali būti:
5.1. dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
5.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;
5.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys fondui;
5.4. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų, programų bei
projektų;
5.5. kiti teisėti pajamų šaltiniai.
6. Steigėjas Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas.
7. Fondo organai – visuotinis susirinkimas ir fondo valdytojas.

Fondo valdytojas Vygandas Čeponis, tel. +370 65538115, el. p. vygandas.ceponis@gmail.com
Juridinis kodas 302684219
Jeigu norite aukoti:
Bankas Luminor, kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT334010049501151146