Skelbimai

SKELBIMAI
XXIX EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. spalio 21 d.
 
LITURGIJA
Šiandien per šv. Mišias ypač dėkojame Dievui už popiežiaus Pranciškaus piligriminę kelionę mūsų krašte.
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.
Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio maldą užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija:
Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo
visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke,
mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki!
Taip pat kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą arkangelui Mykolui: Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame,kad Dievas jį
sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko
pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.
 
Spalio 22 d. (pirm.) – Šv. Jonas Paulius II, popiežius
Spalio 23 d. (antr.) – Šv. Jonas Kapestranas, kunigas
Spalio 24 d. (treč.) – Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
 
VISŲ ŠVENTŲJŲ REKOLEKCIJOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Mūsų bažnyčioje spalio 26, 27, 29, 30 ir 31 dienomis vyks rekolekcijos, kurių metu paruošime
bendruomenę Visų Šventųjų šventei ir per kurią įnešime jų relikvijas į bažnyčią. Ruošiantis šiai šventei
prašome šiandien pasiimti Šv. Motinos Teresės litaniją ir kviečiame ja šią savaitę melstis.
Programa
Spalio 26 d. (penkt.) – Tema: Pal. Teofilius Matulionis. 18.30 val. šv. Mišios, t. M. Sabonio paskaita,
relikvijų pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
Spalio 27 d. (šešt.) – Tema: Šv. Motina Teresė. 11.30 val. šv. Mišios, t. Stepono paskaita, relikvijų
pagerbimas. Adoracija ir galimybė prieiti išpažinties vyks vakare 18.30 -19.30 val.
Spalio 29 d. (pirm.) – Tema: Pal. Michał Sopoćko. 18.30 val. šv. Mišios, t. Jurgio paskaita, relikvijų
pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
Spalio 30 d. (antr.) – Tema: Šv. Jonas Paulius II. 18.30 val. šv. Mišios, t. Reno Marija paskaita, relikvijų
pagerbimas, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
Spalio 31 d. (treč.) – Tema: Šv. Faustina. 18.30 val. šv. Mišios, t. Pauliaus paskaita, relikvijų pagerbimas,
adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21.00 val.
Lapkričio 1 d. (ketvirtadienį) – Visų Šventųjų šventė, šv. Mišios – 12.00 val. Relikvijų įdėjimas į altorius.
 
VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS lapkričio 1 – 8 d.
Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusiuosius aštuondienį. Prie įėjimo į
bažnyčią rasite lapus, į kuriuos galite surašyti mirusių artimųjų vardus ‒ juos įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 –
8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., ketvirtadienį, šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus 12 val.
 
Lapkričio 2 d., penktadienį, Mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios bus aukojamos 7.30 val. (seserų koplyčioje), 12 val. ir 18.30 val. – bažnyčioje.
 
SKAUČIŲ KEPINIAI
Skautės prikepė skanėstų! Po Šv. Mišių jos kviečia pasivaišinti bei auka paremti jų veiklą.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Kviečiame ateiti į naktinę adoraciją, šiuo metu laisvi šie laikai nakties metu:
IV-V naktis – nuo 2 iki 4 val. (kas antrą savaitę)
VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Skambinkite Laimai +370 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt
 
TOBULĖJIMO KELIAS
Tai praktinis 15 susitikimų kursas, siekiantiems įsipareigoti keistis ir gyventi konkretų krikščionišką
gyvenimą, susipažinti su Bažnyčios mokymu apie Švč. Trejybę, mūsų, kaip vyrų ir moterų pašaukimą,
sakramentus, liturgiją, šventumą, Dievo įsakymus. Tai ištikimybės Dievui, vidinei maldai ir kasdieniam
Šv. Rašto skaitymui mokykla. Programoje numatytas mokymas, arbata, diskusijos, malda. Šių metų
programa skiriasi nuo praėjusių metų programos, todėl kviečiame dalyvauti ir tuos, kurie jau dalyvavo.
Vieta: Šv. Jono brolių vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilniuje. Laikas: kas antrą sekmadienį, susitikimai
prasidės nuo 9.30 val. ir baigsis 12 val. šv. Mišių šventimu. Susitikimų datos: 2018.10.28; 11.11; 11.25;
12.09; 12.23; 2019.01.06; 01.20; 02.03; 02.17; 03.03; 03.17; 04.14; 04.28. Kursų pradžioje sutarsime dėl
rekolekcijų ir išvykos datos. Registracija: http://www.joanitai.org/tobulejimo-kelias/
Daugiau informacijos el.paštu: kelias.tobulejimui@gmail.com
 
SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius, 5 kartus per savaitę. Bažnyčioje šios
Mišios yra aukojamos trečiadienias 18.30 val. Jeigu norėtumėte prijungti ir savo artimuosius, prašome
užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją. Sudėtines šv. Mišias pradėsime aukoti spalio 18 d.
 
SUTVIRTINIMO KURSAS SUAUGUSIESIEMS (nuo 25 m.)
Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal
Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventaja Dvasia. Sutvirtinimo
kursų pradžia 2018 m. spalio 15 d. 19 val. Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), I a., Šv. Jono
menėje. Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.15 val. Norinčius prašome registruotis el. paštu
simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065. Daugiau: http://www.joanitai.org/sutvirtinimas/
 
SUTVIRTINIMO KURSAS JAUNIMUI (15-25 m.)
Kursų pradžia 2018 m. spalio 14 d. po 10 val. šv. Mišių, Išganytojo bažnyčios kriptoje. Susitikimai vyks
sekmadieniais 11.00-12.00 val. Registruotis galima https://goo.gl/forms/lj4H1VzN5F83wypq2 arba el.
paštu: sutvirtinimas.jaunimui@gmail.com
 
PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Kviečiame į Porų Pokalbių Savaitgalį 2018 m. spalio 26-27 d. Tai rekolekcijos šeimai. Toli važiuoti
nereikės – tik į Marijos namus. Nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro. Kaina – 80 eurų porai.
(įskaičiuota maitinimas, balta patalynė ir rankšluosčiai, kavos, arbatos pertraukėlės). Registracijai ir
pasiteiravimui: ramune413@gmail.com
arba mob. 8699 10969
 
SEMINARAS
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ (buvęs „Gyvasis vanduo“) kviečia į seminarą: „Pažeistos
ribos. Sužeista širdis“. Seminarą ves viešnia iš Suomijos Anya Siddiqi, kuri kalbės apie smurtą ir
seksualinio smurto patirtį bei kas gali padėti atstatyti pažeistas ribas. Susitikimą pradedame 18.30 val. šv.
Mišiomis. Pabaiga – 21.00 val. Kada? 2018 m. spalio 24 d., trečiadienį. Kur? Vilniaus Išganytojo
bažnyčia, Antakalnio g. 27. Daugiau informacijos skelbimų lentoje, el.
paštu: kelione.bendruomene@gmail.com
arba tel. 8 622 14573.
 
PROGRAMA POROMS
Patyriminė Poros Santykių Studija – Consummatums est – skirta sutuoktiniams, norintiems auginti savo
santykį poroje. Programą sudaro 8 susitikimai. Užsiėmimai vyksta susidarius grupei. Kontaktai
pasiteiravimui el. p. ramune413@gmail.com,
tel. 8 699 10969.
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas vestų mus į gilesnę maldą.
Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų
atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų
sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai“. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 37 361,00 Eur.