Gavėnios programa

Kviečiame jungtis į mūsų vienuolyne ir bažnyčioje vykstančias Gavėnios laiko veiklas!

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PROGRAMA MŪSŲ BAŽNYČIOJE
+ Pirmadienis-trečiadienis – 18.30 val. Šv. Mišios.
Po jų vakaro rekolekcijos bažnyčioje: br. Pauliaus paskaita, adoracija su giesmėmis, išpažintys
+ Didysis ketvirtadienis, balandžio 6 d. Paskutinės vakarienės šv. Mišios – 18.30 val. Po jų naktinė adoracija bažnyčioje
+ Didysis penktadienis, balandžio 7 d. Šios dienos rinkliava skiriama Šventajai Žemei.
9.15 val. Kryžiaus kelias po Antakalnį (pradžia prie bažnyčios)
18.00 val. Viešpaties Kančios pamaldos
19.30-21.00 val. Išpažintys
+ Didysis šeštadienis, balandžio 8 d.
12.30 val. Maisto palaiminimas bažnyčioje
16.00-18.00 val. Išpažintys
22.00 val. Velykų vigilija – Velyknaktis – po jos agapė vienuolyno koridoriuje
+ Velykų sekmadienis, balandžio 9 d.
6.00 val. Marijos Magdalietės procesija (nuo bažnyčios)
6.45 val. Rytmetinė bažnyčioje
8.00 val. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios (lenkų k.)
10.00 val. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios (lietuvių k.)
12.00 val. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios (lietuvių k.)
+ Antroji Velykų diena, balandžio 10 d.
12.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
18.30 val. Šv. Mišios (lenkų k.)
+ Antradienis-penktadienis
18.30 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
+ Šeštadienis
11.30 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
+ Dievo Gailestingumo sekmadienis – Atvelykis – balandžio 16 d.
10.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
12.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.)
18.30 val. Šv. Mišios (lenkų k.)

TRIDIENIO REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Kviečiame jaunimą į Velykų tridienio rekolekcijas „Jėzaus Kristaus kančia ir Prisikėlimas“ Marijos namuose, Antakalnio g. 27, balandžio 7-9 d.

Velykų tridienis yra pats svarbiausias ir gražiausias krikščionių gyvenimo laikotarpis. Mes einame nuo paskutinės vakarienės salės, kurioje Jėzus įsteigė eucharistiją ir kunigystę, davė mums naują meilės įsakymą, per maldą Getsemanės sode, Jėzaus Kryžiaus kelią – kančią ant kryžiaus penktadienį ir palaidojimą kape, iki Velyknakčio Prisikėlimo šventimo. Kartu išgyvensime šiuos Jėzaus slėpinius su paaiškinimais per paskaitas, asmenišką laiką, maldą su šv. Jono broliais, tarnystes, Išpažinties sakramentu ir gražiu Vėlykų nakties šventimu. Tai mumyse palieka nepamiršamą įspūdį ir duoda mums Jėzaus patirtį. Rekolekcijas veda br. Jurgis. Registracija joanitai.org

ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITEI
Velykų oktavos metu (nuo Velyknakčio iki Atvelykio) aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukosime gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švęsime kaip sekmadienį. Bažnyčios ir vienuolyno koridoriuose rasite vokus, į kuriuos galite surašyti Jūsų artimųjų vardus. Voką įmeskite į dėžes, esančias prie zakristijos arba bažnyčios tambūre. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už Jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

MALDA
+
Kryžiaus kelias Gavėnios penktadieniais 19:15 val. bažnyčioje
+ Adoracija tyloje (malda su Jėzumi Getsemanės sode) ketvirtadieniais 20-21 val. brolių koplyčioje

IŠMALDA
+ „Sužinok vieną naują vardą“ – kviečiame patarnauti pas šv. Motinos Teresės seseris – Gavėnios šeštadieniais nuo 15:30 val. arba sekmadieniais nuo 10:30 val. Patarnausime dalindami lankytojams maistą, po pietų suplausime indus, sutvarkysime valgyklą, o svarbiausia, jog galėsime skirti laiko bendrystei su lankytojais – pažinti savo artimą – beglobiais, benamiais, bedaliais. Kviečiame registruotis ir prisidėti prie savanorystės jums patogiu metu – el. paštu dalia.stankeviciute@yahoo.com
+ „Padovanok džiaugsmingas Velykas vargstantiems“ – Gavėnios metu bažnyčios koridoriuje rasite aukų dėžutę, kurios surinktos lėšos bus skiriamos stokojančioms šeimoms.

PAGILINK SAVO TIKĖJIMĄ
Šv. Rašto skaitymas suaugusiems antradieniais 19:15 val. šv. Rapolo pokalbių kambaryje (daugiau informacijos – daliazab@gmail.com), jaunimui ketvirtadieniais 18:30 val. Marijos namuose (daugiau informacijos – jureviciuteaiste@gmail.com)
+ Paroda „Minia. Kryžiaus kelias“, aut. Vaidotas Kvašys, Jono Pauliaus II salė, II aukštas. Kviečiame užsukti!