Stalo palaiminimas prieš valgant Kristaus Prisikėlimo sekmadienį

Stalo palaiminimas prieš valgant Kristaus Prisikėlimo sekmadienį

Šeimos tėvas arba vadovas uždega žvakę ant stalo ir taria:
Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi atsako: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Po to vienas iš dalyvaujančių skaito Šventojo Rašto tekstą.
1 Tes 5, 16-18

Broliai ir seserys, pasiklausykite apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško tesalonikiečiams.

Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.

Arba Mt 6, 31ab. 32b-33

Broliai ir seserys, pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.

Nesisielokite ir neklausinėkite: „Ką valgysime?“ arba „Ką gersime?“ Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

 

Po skaitinio vadovas taria:

Melskimės. Su džiaugsmu Šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen