Šv. Mišių intencijos

Pamaldų tvarka Išganytojo bažnyčioje:

I ir IV viešų šv. Mišių nėra.                                                            II, III, V – šv. Mišios aukojamos 7:45, 11:45, 18:30. Intencijos priimamos 18:30 Mišioms.                                     VI – šv. Mišios aukojamos 7:45 ir 11:30. Intencijos priimamos 11:30 Mišioms.                                                          VII – šv. Mišios aukojamos 10:00 ir 12:00.                                 

 

Trečiadieniais aukojame sudėtines šv. Mišias gyvųjų ir mirusiųjų intencijomis, o kitomis dienomis galime priimti kitas jūsų intencijas.

18:30 (II,V)11:30 (VI)10:00 (VII)12:00 (VII)

Mišių transliacija vyksta: http://www.joanitai.org/live-streaming/

Jei turite norą paaukoti bažnyčiai, aukas galite pervesti į mūsų sąskaitą:

Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

Yra skirtingi būdai užprašyti šv. Mišias savo intencijomis:

  • Sudėtinės intencijos:
    – Užprašyti įprastas šv. Mišias už gyvuosius ar mirusiuosius, prijungiant jas prie kitų intencijų (tokios intencijos nepriimamos trečiadienio šv. Mišioms). Šv. Mišių tvarkaraštį mūsų bažnyčioje rasite čia.
    – Prijungti savo intencijas prie sudėtines šv. Mišių už gyvuosius ir mirusiuosius, kurias broliai aukoja 5 kartus per savaitę – visos intencijos sudedamos prieš altorių. Viešai šios Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje. Sudėtinių Mišių intencijų sąrašas sudaromas du kartus per metus. Jūs galite prijungti savo intencijas paliekant artimųjų vardų sąrašą zakristijoje – šiomis intencijomis bus meldžiamasi iki rugsėjo 13 d.
  • Individualios intencijos: užprašyti šv. Mišias tik už Jūsų intenciją (-as). Šios šv. Mišios nėra aukojamos viešai, broliai jas aukoja savo koplyčioje. Šias intencijas galite užrašyti zakristijoje.
  • Grigališkos Mišios: šv. Mišios aukojamos 30 dienų iš eilės už vieną mirusįjį. Šios šv. Mišios nėra aukojamos viešai. Dėl šių Mišių kreipkitės asmeniškai į br. Jurgį (brjurek1@gmail.com)

Kodėl svarbu užsakyti šv. Mišias jūsų intencijomis?
Šv. Mišiose pats Kristus aukoja savo gyvybę už mus. Jis yra Prisikėlusysis, kuris nugalėjo mirtį. Jis ateina per šv. Mišias, todėl šv. Mišios yra pati tobuliausia malda ir visų mūsų maldų šaltinis.
Šv. Mišiose esame kviečiami dalyvauti pilnai ir aktyviai — atsakinėti į kreipinius ir priimti Šventąją Komuniją — taip išreikšti savo tikėjimą, bendrystę su gyvais ir mirusiais krikščionimis. Jei dėl sunkių nuodėmių Komunijos priimti negalime — atliekame Išpažintį.

Kokios gali būtų šv. Mišių intencijos?
Kristaus auka liečia kiekvieną žmogų.
-Galime melstis už gyvuosius – už mus pačius, už mūsų artimuosius, draugus, kunigus, gimtadienio, jubiliejaus ar kita gyvenimo proga.
-Galime melstis už mirusiuosius, kad jie galėtų kuo greičiau dalyvauti Dangaus šlovėje.
-Galime melstis bendrosiomis intencijomis – už Bažnyčią, už taiką, už visas šeimas ir pan.

Kaip užsakyti Mišių intenciją?
Zakristijoje prieš arba po kiekvienų šv. Mišių.

Auka:
-Auka už sudėtines intencijas yra laisva.
-Norint užsakyti individualias ar grigališkas šv. Mišias dėl aukos dydžio reikėtų susitarti su kunigu.
-Galima aukoti ir pavedimu. Informaciją pavedimui rasite čia.