SKELBIMAI III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 2018 m. kovo 4 d.

 ŠV. JONO BROLIAI LIETUVOJE ŠVENČIA 25 METUS!
 
Kovo 6 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių šlovinimo nebus.
Kovo 8 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias.
 
Mūsų bažnyčioje turime galimybę pamatyti Jėzaus drobulę – originalių matmenų nuotrauką. Tai relikvija, saugoma koplyčioje
Turino mieste. Jėzaus kūnas po mirties buvo suvyniotas į drobulę, kurioje galime pamatyti kančios ženklus: nuplakimo ant viso kūno, erškėčių vainiko žymes, vinių dūrių žaizdas ant rankų ir kojų. Drobulė yra tylos prisikėlimo ženklas. Mokslininkai negali
paaiškinti, kaip šis atvaizdas susidarė. Dėkojame šv. Dvasios parapijos klebonui kun. Tadeušui Jasinskiui, paskolinusiam mums šią nuotrauką. Ji bažnyčioje bus iki kovo 20 d.
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo antradieniais 11–12 val.
Tačiau taip pat kviečiame kiekvieną, kuris jaučia troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir įsipareigoti jums patogiu metu. Kreiptis į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com, tel. 8 630 50 537.
 
SKAUTAI
Europos skautai kviečia kartu švęsti Kovo 11-ąją, sekmadienį, su broliais joanitais ir skautais.
Programa: 10 val. šv. Mišios, po jų 11 val. vienuolyno kieme trispalvės pakėlimo ceremonija ir agapė. Vaikams ir jaunimui iki 90 m. bus skautiškų žaidimų. Laukiame jūsų!
 
„KELIONĖ“
Knygynėlyje galima įsigyti žurnalą „Kelionė“. Naujajame numeryje – ekskursija po mūsų vienuolyną su čia gyvenančiu gidu. Platus interviu su t. Eliju apie jo pašaukimą, Lietuvą, šių dienų bėdas – naivumą ir abejingumą. Dėmesingi skaitytojai suras dar 2 autorius iš mūsų bendruomenės.
 
ŠV. MIŠIOS GAILESTINGUMO SAVAITĘ
Velykų oktavos metu (balandžio 1–8 d. imtinai) aukojame sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Bažnyčioje neaukojame
gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švenčiame kaip sekmadienį. Bažnyčios gale rasite lapus, į kuriuos galite surašyti jūsų
artimųjų vardus. Voką atneškite į zakristiją. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Prašome skirti 2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame.
Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
 
Dėkojame už jūsų paramą 2017 m.: gavome per 8750,83 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios
restauravimą, sutvarkyti virtuvėlę prie Jono Paulio II salės, baldus pas studentus, nupirkti įrangą šlovinimui, pastatyti pjuvenų sandėlį, įrengti vaizdo kameras šv. Mišių transliacijai internetu, atvežti vargonus, nupirkti kėdes Mardasave (šeimų festivaliui), taip pat pradėjome daryti relikvijorius 5-iems altoriams (šv. Faustinos, šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės, pal. Teofiliaus Matulionio, pal. Michało Sopoćko). Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauraciją, pabaigti relikvijorius ir vargonus bažnyčioje, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
2 % nuo jūsų jau sumokėto GPM galite skirti vienu iš 3 būdų.
1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu (www.deklaravimas.vmi.lt).
2. Atsisiuntus iš VMI internetinio puslapio prašymo formą (FR0512 v.3), ją atsispausdinus, užpildžius ranka ir
išsiuntus paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo
skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Pastaba: prašymo formą galite atsisiųsti ir iš mūsų internetinio puslapio.
Svarbu: prašymas ranka pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis
raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2017“. Laukelyje „6S“ kryželis. Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno
juridinis kodas: 192060790. Todėl formos laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius: 192060790. Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai vienuolyno veiklai. Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke negalima siųsti dviejų ir daugiau prašymo formų.
3. Užpildytą prašymo formą galima palikti zakristijoje arba paduoti broliams. Jei reikėtų pagalbos pildant, prašome
kreiptis į brolį Jurgį.
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas vestų mus į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti
auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai“.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 25 245 Eur.